President:

Zhi-Qiang Zhang

Secretary:

Maria Minor

Editorial Subcommittee:

Qing Hai Fan
Allen Heath

General affairs:

Yan Chen
Sherly George
Scott Hardwick
Xiong Zhao He
John Keall
Caroline Shorter
Rob Siebers
Chris Thompson
Qiao Wang

Post-graduate student representative:

Nuwan Weerawansha
Keshi Zhang